20Okt

  Interneta vietņu izstrādes un uzturēšanas regulējums Reklāmas likumā

  Reklāmas likuma1.pants nosaka, ka „reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.” Pēc manām domām, Reklāmas likuma izpratnē par reklāmu var uzskatīt jebkura uzņēmuma interneta vietni, tāpēc es uzskata, ka jebkurai personai, kura ir iesaistīta interneta vietņu izstrādē vai uzturēšanā, ir jāievēro Reklāmas likuma prasības.

  Saskaņā ar Reklāmas likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir reglamentēt reklāmas izgatavošanu, izplatīšanu, aizsargāt personu (sabiedrības) intereses reklāmas jomā un veicināt godīgu konkurenci.

  Reklāmas likuma II nodaļa nosaka reklāmai izvirzāmās vispārējās prasības. Reklāmas likuma 3.pants nosaka, ka „reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi. Reklāma nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem. Reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas.”

  Savukārt, Reklāmas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka reklāmā nav pieļaujama vardarbības un kara propaganda, savukārt otrajā daļā uzskaitītas darbības un informācija, ko reklāmā aizliegts izmantot.

  Reklāmas likuma 5.pants nosaka kārtību, kādā jāveido reklāmas, kuras paredzētas bērniem vai kuru līdzdalībā ir bērni. Reklāmas likuma 5.panta ietvaros tiek definē darbības, kas ir aizliegtas, piemēram, aizliegums mudināt uz agresivitāti vai attēlot bērnus bīstamās situācijās.

  Reklāmas likuma 6.pants nosaka, ka „reklāmai, kurā izteikts speciāls piedāvājums vai pasludināta izpārdošana, jāatbilst vispārējām reklāmas prasībām un tajā norāda:

  1) speciālā piedāvājuma priekšmetu;

  2) datumu, kurā speciālais piedāvājums vai izpārdošana sākas un beidzas;

  3) nosacījumus, no kuriem atkarīgs speciālais piedāvājums vai izpārdošana.” Minētais pants vistiešākajā veidā regulē akciju tipa interneta vietnes, jo tieši tās tiek izstrādātas noteiktai akcijai, piedāvājot atlaides, speciālus piedāvājumus.

  Akciju tipa interneta vietnēm tiek pievērsta maza uzmanība, jo tās darbojas īsu laiku. Tieši akciju tipa interneta vietnēs bieži vien tiek pieļautas kļūdas: nav norādīts akcijas beigu termiņš, nosacījumi vai precīzs piedāvājuma priekšmets.

  Reklāmas likums 8.panta otrā daļa definē maldinošas reklāmas pazīmes un nosaka, ka „maldinoša reklāma ir tāda reklāma, kura jebkādā veidā, ieskaitot tās pasniegšanas veidu, tieši vai netieši maldina vai varētu maldināt un kura sava maldinošā rakstura dēļ varētu ietekmēt personas ekonomisko rīcību vai kura kaitē vai varētu kaitēt konkurentam.”

  Tieši Reklāmas likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka maldinoša reklāma ir aizliegta. Šis aizliegums tiek pārkāpts tādos gadījumos, kad interneta vietnē tiek publicēta reklāma, bet atsaucēs tiek minēta piebilde: „prece var atšķirties no attēlā redzamās.” Tas ir rupjš Reklāmas likuma pārkāpums. Šādas reklāmas tiek izvietotas interneta vietnēs aizvien vairāk.

  Reklāmas likuma ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome, Radio un televīzijas padome, zāļu reklāmas jomā — Veselības inspekcija, veterināro zāļu jomā — Pārtikas un veterinārais dienests, bet uzraudzība notiek formāli, jo reklāmas interneta vietnēs atbilstība normatīvajiem aktiem tiek pārbaudīta tikai pēc personu vai konkurenta rakstiska pieprasījuma, kas nav pareizi. Visām minētajām instancēm jāuzrauga visas reklāmas, kas tiek piedāvātas publiskai apskatei, jāizvērtē to atbilstība normatīvajiem aktiem (vistiešākajā veidā Reklāmas likumam) un nepieciešamības gadījumā jāliedz reklāmas translēšanu, pārraidīšanu vai izvietošanu.

  Pieraksties Jaunumiem!

  Pieraksties Jaunumiem!